Aktuelt

Sluttrapporten Kafédialog Lysaker er her!

Vi har vært aktive med på Kafédialogen Lysaker siden starten og gleder oss til å finlese sluttrapporten!

Her er nøkkelfunnene, sammenstilt av A-lab:
1. Lysaker Stasjon. Området fra stasjonen ned til Lysakerelva består av en rekke ubrukelige jordhauger med parkeringsplasser oppe på. Desto viktigere blir det å etablere en avgrenset plassdannelse mot de gamle byggene mot elva og lage en attraktiv sone mot gangbroa over elva.
2. Lysaker Torg. Torget fungerer overhodet ikke som torg. Alle tiltakene som ble foreslått hadde en fellesnevner: Torget må «lunifiseres» som en kafedeltaker foreslo. Attraktive førsteetasjer, bilfritt byliv, tiltak som begrenser vinden og skille ut ekspress-syklistene. Et annet nøkkelfunn var at Lysaker Torg ligger som et avsondret betongtak som er veldig dårlig forbundet med områdene rundt. Å lage attraktive gang- og sykkelsoner i alle retninger ble også høyt prioritert.
3. Lysaker Brygge. Nøkkelutfordringen her ligger å dra folk sørover fra Sollerudstranda . Kyststien stopper ved Godthaap, og strekningen oppleves som en blindtarm. Tiltakene i denne sonen hadde til felles at det måtte skape flere opplevelser for å gjøre strekket mer attraktivt; sjøbad, food trucks, treningsapparater, utegriller. Noen savnet også noe så enkelt som en lokal sportsbar. Serveringstilbudene har blitt erstattet av showrooms.
4. Sollerudstranda. Mange av forslagene som kom herfra hadde samme grobunn: Oslo kommune behandler stranda veldig stemoderlig. Ingen toaletter, ingen kiosktilbud, ingen aktiviteter utover volleyballbanen, dårlig renhold. Området burde generelt rustes opp, gjerne få food truck (siden fast kioskdrift er lite lønnsomt store deler av året.) og flytebadstu.
5. Lysakerelven oppleves som Lysakers største aktivum, og Lysakers største blågrønne håp. Tilgjengelighet og attraktive stier på begge sider av elven ble vektet høyest. Dernest aktivering av strekningen ned mot fjorden. Et forslag foreslo å etablere et lokalt idrettslag som verken var Oslo eller Bærum, men som uttrykte verdiene til Lysaker.

Hele rapporten kan leses her.

KAFEDIALOG LYSAKER ble initiert av Lysakerbyen Næringsvel som inviterte Oslo Metropolitan Area til å gjennomføre to kafédialoger på Lysaker. Utgangspunktet for dialogprosessen var å igangsette en idemyldring om hvilke tiltak det er mulig å iverksette på Lysaker for å skape utviklingstro i et område preget av omfattende offentlige planer.