Utviklingsprosjekter

Chr. Krohgs gate 2

Fra bakgate til aktivt byrom

Oslo Areal er i full gang med å bidra i et nytt pulserende byområde, der folk vil være. Vi arbeider med et oppdatert forslag til detaljregulering av Christian Kroghs gate 2.

Målet er å bidra til å løfte nærområdet fra et slitent bakgatepreg som kan oppleves som utrygt, til et vitalt bymiljø med urbant gateliv og aktive fasader. I tillegg vil vi skape kontakt mellom gateløp og elvebredden. En gang i tiden lå Den Norske Remfabrik, ombygd atskillige ganger i perioden 1899-1948, i denne gården. Akerselva er nærmeste nabo. Før var elva kilde for energi til industri. Nå skal den i tillegg gi brukere av nye Christian Kroghs gate 2 urban energi.

Oslo Areal planlegger etablering av et kontorbygg med utadrettet virksomhet i sokkeletasjen mot Christian Kroghs gate, og åpenhet og aktivitet mot Akerselva. Prosjektet kombinerer bevaring av eksisterende fasader og bærestrukturer med nye konstruksjoner gjennom «innfill» og «onfill», og innebærer en fortetting på en svært sentral eiendom like ved Oslo S.

Haugen /Zohar Arkitekter og Oslo Works er sammen engasjert av Oslo Areal for å gjennomføre reguleringen.

Oslo Areal har høye miljøambisjoner for prosjektet, både mhp klimagassutslipp gjennom fokus både på transport, energiytelse og materialer. Det skal etableres grønne takflater og biologisk mangfold vil bli styrket.

Akerselva skal løftes frem og gjøres tilgjengelig ved hjelp av oppholdssoner ved vannet og mulighet adkomst fra Christian Krohgsgate gjennom bygget. Bygget ligger ved en del av Oslos viktigste grøntdrag fra Vaterland til Maridalsvannet.

Prosjektet er tilpasset omgivelsene gjennom ivaretakelse av eksisterende fasadeuttrykk og gjennom materialbruk og utforming av de nye bygningsdelene. Oslo Kommune etablerer sykkelvei i Christian Krohgsgate og det vil bli lagt vekt på god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister i bygget. Det vil ikke bli etablert bilparkering i bygget.

For å sørge for at prosjektet dekker de behovene området og beboere har både i forhold til tilbud og mobilitet, har Léva Urban Design vært engasjert for å gjennomføre medvirkningsprosesser.

Ny publikumsrettet virksomhet i Christian Kroghs gate 2, aktivisering av elvebredden, samt økt utnyttelse av næringsbebyggelsen vil tilføre et nytt byliv, øke tryggheten i området og være et viktig bidrag i utviklingen av 24-timersbyen med aktive byrom med ulike møtesteder inkl. butikker og spisesteder.