Utviklingsprosjekter

Sørkedalsveien 6

Oslo Areal vil videreutvikle Sørkedalsveien 6 i takt med utviklingen av hele Majorstuaområdet.

Området
Det sentrale Majorstuaområdet er i stor utvikling, nye boligområder er under bygging og det planlegges for ytterligere boliger knyttet til lukking av sporområdet på Majorstua stasjon. Fornebubanen vil gi en vesentlig økning av kollektivreisende til/fra Majorstua og bidra til at kollektivknutepunktet Majorstua blir enda viktigere. Med sin beliggenhet i nær tilknytning til Majorstua stasjon og langs aksen stasjon/park, vil en utvikling av Sørkedalsveien 6 kunne bidra til å øke aktivitetene for publikum i et område som i dag fremstår som lite attraktiv som oppholdsareal.

En transformasjon av arealer på bakkeplan til mer utadvendt og mangfoldig virksomhet for flere aldersgrupper vil være med på å skape mer liv på utearealer og i gatebildet på en større del av døgnet.

Økning av kontorarealet i bygget vil imøtekomme Oslo Kommunes strategi om fortetting rundt byens kollektivknutepunkter. Flere arbeidsplasser nært Majorstua kollektivknutepunkt og nært en voksende boligbebyggelse vil gi en miljøgevinst i form av øket bruk av kollektivtransport og redusert transport til arbeidsstedet.

Bærekraft
Endringene innebærer rehabilitering av fasade og interiør, utvidelse mot torg og påbygg på sokkelen, samt et tre etasjers påbygg på høyblokken.

Eksisterende bygning er miljøsertifisert BREEAM NOR In-Use med karaktereren Very Good. Når bygningen skal utvikles, er ambisjonen å klare ”BREEAM Excellent” sertifisering. Når bygningen skal rehabiliteres vil bærekraft og gjenbruk være i fokus. Gjenbruk av bygningsdeler og komponenter vil bli vurdert, og løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp og avfallsproduksjon vil bli valgt. Bygningen er med i et pilotprosjekt for sirkulærøkonomi, hvor bygninger skal ses på som materialbanker. Prosjektet har fått støtte fra Enova, og kalles «Regionale ombruksnettverk for byggematerialer». Initiativtakere er Multiconsult og Loopfront, som allerede har en digital samhandlingsplattform. Målet er ressursoptimalisering, og tilgjengeliggjøring av informasjon om bygningsdeler til fremtidig ombruk.

Høydehusstrategi
I henhold til den eksisterende høyhusstrategien, er Majorstuen et sted hvor det kan vurdereres høyhus. Lokalisering av høyhus i området anses som gunstig i forhold til kollektivbetjening og sentralitet.

Nå revideres høyhusstrategien og vi tror Sørkedalsveien 6 vil svare bra på de endringene som kommer. For å nå viktige bærekraftsmål, både økonomiske, miljømessige og sosiale, er det både nødvendig og ønskelig å begrense fotavtrykket på bakken.

Et påbygg fra 18 til 21 etasjer vil bidra til å styrke virkningen av bygningen som landemerke og symbolbygg, uten at høydøkningen gir for store negative konsekvenser i form av skyggevirkning. Samtidig vil bygningen kunne romme flere arbeidsplasser, og bidra til en ytterligere effektivisering av arealutnyttelsen, i tråd med overordnede føringer om knutepunktsfortetting.

Planforhåndskonferanse
Lund+Slaatto Arkitekter har skissert noen utviklingsmuligheter som vi i fellesskap ønsker å diskutere med Plan- og bygningsetaten. Målet er å finne en omforent retning for videre arbeid med prosjektet.

Se hele initiativet her: 210210-Planforhåndskonferanse-S6-web (1)

Alle illustrasjoner: Lund+Slaatto Arkitekter.